מדיניות פרטיות

חברת קטה יזמות בנייה והשקעות 2002 בע"מ (ח.פ. 513191007) ("החברה" או "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את המידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, סוגי המידע הנאסף, מטרות איסוף המידע ואת הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעת השימוש באתר "קטה יזמות בניה והשקעות" המצוי בכתובת: katayazamut.com ("האתר"), אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע (כהגדרתו להלן) אודותיך, באופן המתואר במדיניות זו ולמטרות המתוארות בה.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע לחברה ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. יחד עם זאת, ייתכן שללא מסירת מידע מסוים, החברה לא תוכל להציע או לספק לך שירותים מסוימים המוצעים באתר ו/או ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים והמידע המוצעים באתר.

 1. סוגי המידע הנאסף
  במסגרת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף אודותיך את סוגי המידע הבאים:

  (1) מידע מזהה אישית – כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או על ידי מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר /או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") (למשל: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, נתונים כלכליים/פיננסיים, מצב משפחתי, וכיו"ב).
  מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה, המנוהלים על פי דין.
  (2) מידע אנונימי – חלק מהמידע שיכול וייאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם מידע מזהה אישית. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, לדוגמה: העמודים שבהם צפית, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצע השימוש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכיו"ב.
  (3) עוגיות (Cookies) – ראה סעיף 4 להלן.
  ("מידע מזהה אישית", "מידע אנונימי" ו"עוגיות" ייקראו ביחד להלן: "המידע").

 2. מטרות
  המידע, כולו או חלקו, ישמש את החברה למטרות הבאות, כולן או חלקן, לפי העניין:

  (1) הענקת השירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה;
  (2) לצרכי זיהוי (למשל, בעת פנייתך לחברה דרך האתר או באמצעים אחרים);
  (3) ביצוע פעולות מסוימות באתר;
  (4) פיתוח, שיפור ותפעול האתר;
  (5) התאמת האתר להעדפותייך האישיות;
  (6) מתן תמיכה וטיפול בבקשות, פניות ותלונות;
  (7) יצירת קשר;
  (8) ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;
  (9) משלוח פרסומות וניוזלטרים (בכפוף לקבלת הסכמתך לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;
  (10) התגוננות מפני תביעות, דרישות, טענות והליכים משפטיים כנגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
  (11) אכיפה של הוראות מדיניות פרטיות זו; ו-
  (12) לצורך עמידה בהוראות כל דין ומחויבויות חוקיות ורגולטוריות החלות על החברה ו/או מי מטעמה.

 3. העברת מידע לצדדים שלישיים
  אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע, אלא במקרים המפורטים להלן:

  (1) לחברות קשורות של החברה;
  (2) ככל שהעברת המידע נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, לרבות, ליועצים (למשל: עורכי דין, רואי חשבון), נותני שירותים חיצוניים (למשל: שירותי תמיכה, אחסון, מחשוב ו-IT), בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, חברות בנייה, אדריכלים, וכיו"ב;
  (3) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי כל דין (למשל: בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה, רשויות מקרקעי ישראל, וכיו"ב);
  (4) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  (5) אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  (6) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
  (7) בכל מקרה שבו החברה תסבור בתום לב כי מסירת המידע נדרש כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים באתר או לצד שלישי כלשהו; ו-
  (8) על פי בקשתך המפורשת.
  מובהר כי העברת המידע לצדדים שלישיים כמפורט לעיל תעשה באופן מידתי, ותכלול מידע רלוונטי בלבד, אשר העברתו נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2.
  העברות בינלאומיות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, אשר ממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט בהם רמת ההגנה על פרטיות ואבטחת המידע שונה מזו הקיימת והנהוגה בישראל. בשימוש באתר ובמסירת המידע לחברה, אתה מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר את המידע, גם לצדדים שלישיים, הממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט אלו.

 4. עוגיות (Cookies)
  האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

  עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 5. אתרי אינטרנט אחרים
  האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים שאינם קשורים לחברה, עליהם אין לחברה שליטה. מדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים אלה אינה מכוסה על ידי מדיניות פרטיות זו, ועליך לבדוק באתרים אלה בקפידה כיצד הם משתמשים במידע אישי מזהה אודות המשתמשים בהם. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לתוכן של אותם אתרים.

 6. אבטחת מידע
  החברה נוקטת ומיישמת אמצעים שונים לעניין אבטחת מידע, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. יחד עם זאת, כידוע, בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית וזליגת מידע, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט, שכן אחסון והעברת מידע באמצעים אלקטרוניים (לרבות דרך רשת האינטרנט), לעולם לא יהיו בטוחים לחלוטין. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט, ובעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שהנך מודע לסיכונים האינהרנטיים הכרוכים בכך.

 7. תקופת שמירת המידע
  החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, אלא אם תקופת שמירת מידע ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 8. זכויות נושאי מידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  בנוסף, על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. כמו כן, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר או מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל-פיו בוצעה הפנייה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. על בעל מאגר המידע לפעול בהתאם לדרישת אותו אדם, ולהודיע בכתב לאותו אדם, כי פעל על פיה, כאשר ככל שלא הודיע בעל מאגר המידע תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה האמורה, רשאי האדם שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית המשפט בדרך שנקבעה בתקנות, כדי שיורה לבעל מאגר המידע לפעול כאמור.

  לצורך מימוש זכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות כאמור, או לכל שאלה בנושא למדיניות פרטיות זו, יש לפנות לחברה, באמצעות דוא"ל: office@katayazamut.com.

 9. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, יצוין במדיניות תאריך העדכון האחרון, אשר בו ייכנסו לתוקף אותם שינויים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

עודכן לאחרונה: 22/05/22