מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

חברת קטה יזמות בנייה והשקעות 2002 בע"מ (ח.פ. 513191007) ו/או כל חברה קשורה מקבוצת החברות ("החברה" או "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את המידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, סוגי המידע הנאסף, מטרות איסוף המידע ואת הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעת השימוש באתר "קטה יזמות בניה והשקעות" המצוי בכתובת: katayazamut.com ("האתר"), אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע (כהגדרתו להלן) אודותיך, באופן המתואר במדיניות זו ולמטרות המתוארות בה.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע לחברה ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. יחד עם זאת, ייתכן שללא מסירת מידע מסוים, החברה לא תוכל להציע או לספק לך שירותים מסוימים המוצעים באתר ו/או ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים והמידע המוצעים באתר.

 1. סוגי המידע הנאסף

  במסגרת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף אודותיך את סוגי המידע הבאים:

  (1) מידע מזהה אישית – כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או על ידי מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר /או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") (למשל: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, נתונים כלכליים/פיננסיים, מצב משפחתי, וכיו"ב).
  מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה, המנוהלים על פי דין.

  (2) מידע אנונימי – חלק מהמידע שיכול וייאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם מידע מזהה אישית. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, לדוגמה: העמודים שבהם צפית, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצע השימוש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכיו"ב.

  (3) עוגיות (Cookies) – ראה סעיף 4 להלן.
  ("מידע מזהה אישית", "מידע אנונימי" ו"עוגיות" ייקראו ביחד להלן: "המידע").

 2. מטרות
  המידע, כולו או חלקו, ישמש את החברה למטרות הבאות, כולן או חלקן, לפי העניין:

  (1) הענקת השירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה;
  (2) לצרכי זיהוי (למשל, בעת פנייתך לחברה דרך האתר או באמצעים אחרים);
  (3) ביצוע פעולות מסוימות באתר;
  (4) פיתוח, שיפור ותפעול האתר;
  (5) התאמת האתר להעדפותייך האישיות;
  (6) מתן תמיכה וטיפול בבקשות, פניות ותלונות;
  (7) יצירת קשר;
  (8) ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;
  (9) משלוח פרסומות וניוזלטרים (בכפוף לקבלת הסכמתך לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;
  (10) התגוננות מפני תביעות, דרישות, טענות והליכים משפטיים כנגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
  (11) אכיפה של הוראות מדיניות פרטיות זו; ו-
  (12) לצורך עמידה בהוראות כל דין ומחויבויות חוקיות ורגולטוריות החלות על החברה ו/או מי מטעמה.

 3. העברת מידע לצדדים שלישיים
  אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע, אלא במקרים המפורטים להלן:

  (1) לחברות קשורות של החברה;
  (2) ככל שהעברת המידע נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, לרבות, ליועצים (למשל: עורכי דין, רואי חשבון), נותני שירותים חיצוניים (למשל: שירותי תמיכה, אחסון, מחשוב ו-IT), בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, חברות בנייה, אדריכלים, וכיו"ב;
  (3) אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי כל דין (למשל: בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה, רשויות מקרקעי ישראל, וכיו"ב);
  (4) אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  (5) אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  (6) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
  (7) בכל מקרה שבו החברה תסבור בתום לב כי מסירת המידע נדרש כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים באתר או לצד שלישי כלשהו; ו-
  (8) על פי בקשתך המפורשת.

  מובהר כי העברת המידע לצדדים שלישיים כמפורט לעיל תעשה באופן מידתי, ותכלול מידע רלוונטי בלבד, אשר העברתו נדרשת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2.

  העברות בינלאומיות
  החברה תהיה רשאית להעביר את המידע (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, אשר ממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט בהם רמת ההגנה על פרטיות ואבטחת המידע שונה מזו הקיימת והנהוגה בישראל. בשימוש באתר ובמסירת המידע לחברה, אתה מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר את המידע, גם לצדדים שלישיים, הממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט אלו.

 4. עוגיות (Cookies)
  האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

  עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 5. אתרי אינטרנט אחרים
  האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים שאינם קשורים לחברה, עליהם אין לחברה שליטה. מדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים אלה אינה מכוסה על ידי מדיניות פרטיות זו, ועליך לבדוק באתרים אלה בקפידה כיצד הם משתמשים במידע אישי מזהה אודות המשתמשים בהם. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לתוכן של אותם אתרים.
 6. אבטחת מידע
  החברה נוקטת ומיישמת אמצעים שונים לעניין אבטחת מידע, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. יחד עם זאת, כידוע, בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית וזליגת מידע, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט, שכן אחסון והעברת מידע באמצעים אלקטרוניים (לרבות דרך רשת האינטרנט), לעולם לא יהיו בטוחים לחלוטין. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט, ובעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שהנך מודע לסיכונים האינהרנטיים הכרוכים בכך.
 7. תקופת שמירת המידע
  החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, אלא אם תקופת שמירת מידע ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
 8. זכויות נושאי מידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  בנוסף, על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. כמו כן, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר או מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל-פיו בוצעה הפנייה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. על בעל מאגר המידע לפעול בהתאם לדרישת אותו אדם, ולהודיע בכתב לאותו אדם, כי פעל על פיה, כאשר ככל שלא הודיע בעל מאגר המידע תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה האמורה, רשאי האדם שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית המשפט בדרך שנקבעה בתקנות, כדי שיורה לבעל מאגר המידע לפעול כאמור.

  לצורך מימוש זכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות כאמור, או לכל שאלה בנושא למדיניות פרטיות זו, יש לפנות לחברה, באמצעות דוא"ל: office@katayazamut.com.

 9. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, יצוין במדיניות תאריך העדכון האחרון, אשר בו ייכנסו לתוקף אותם שינויים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

עודכן לאחרונה: 18/07/22

תנאי שימוש באתר –

1. כללי

1.1 האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) אמנם, נתכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן המידע כולל שרטוטים, הדמיות ומצגות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע וכן אינה מתחייבת כי השרטוטים, ההדמיות והמצגות המוצגות באתר תבואנה לכדי ביטוי בפועל כמות שהן. 

1.2. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על שרטוטים, הדמיות, מצגות, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות בחוזי מכר הדירות של החברה, יגבר המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, לרבות בחוזי מכר הדירות. 

1.3. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

1.4 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר ו/או את המידע שבאתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 

2. קניין רוחני

2.1.    כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות השירותים, תיאור השירותים וכד'), קוד המחשב של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לשירותים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

2.2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש במפורש ובכתב.

2.3. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

למען הסר ספק יובהר, כי החברה איננה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשה שיגרמו כתוצאה משימוש במידע בניגוד לאמור לעיל. 

2.4.    אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד [אלא אם ניתן אישור מיוחד על כך בשירות שהוזמן.

 2.5    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

3. סימני מסחר, מותגים

הסימנים המסחריים של החברה וכל סימן אחר הרשום על שם החברה, בין אם מצוין בצדו הסימון ® ובין אם לאו, הם סימני מסחר קנייניים של החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימני המסחר או המותגים.

 

4. אחריות

4.1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל   האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר.

4.2 החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

4.3 החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל החברה ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

4.4 למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי החברה ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים כאשר אך ורק המפורט במסמכים הרשמיים של החברה ובהסכמי מכר הדירות יחשבו כמצגים מחייבים של החברה.

4.5 המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש ו/או תחשוד כי  השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש  באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.

4.6 החברה ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות    לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים  אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה  ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה  ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור. 

4.7 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו.

5. שונות

5.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

5.2 החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

5.3 המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

5.4 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

 
מדיניות פרטיות זו מעודכנת נכון ליום 18 ספטמבר 2023